Status

Vloge za pridobitev statusa oddajo učenke/ci v tajništvo.

POMEMBNI DATUMI:

Vloge, oddane do vključno 20. 9. 2022, bodo imele pred obravnavo možnost dopolnitve morebitnih manjkajočih prilog do 29. 9. 2022.

Vloge, oddane med 21. 9. 2022 in 29. 9. 2022, bodo obravnavane brez možnosti dopolnitve prilog.

Vloge, oddane po 29. 9. 2022, ne bodo obravnavane.

Popolna vloga mora obvezno  vsebovati:

  1. Obrazec »Vloga za dodelitev statusa učenca/ ke z dodatnimi obremenitvami in o prilagajanju   šolskih obveznosti«, ki se nahaja na spletni strani šole.
  2. Potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni
  3. Potrjen urnik vadbe s strani kluba/društva/glasbene šole.
  4. Potrjen terminski letni plan tekmovanj/nastopov s strani kluba/društva/glasbene šole.

Za pridobitev statusa PMU/ VMU ali PŠ mora učenec/ka izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • redno nastopa na tekmovanjih kot posameznik ali v ekipi, zboru, na tekmovanjih regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena, kjer zastopa šolo;
  • nima izrečenega vzgojnega ukrepa;
  • nima neopravičenih izostankov;
  • spoštuje šolski red;
  • ima primeren odnos do šolskega dela, sošolcev, drugih učencev, učiteljev in vseh drugih delavcev šole;
  • pridobi pozitivno mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

PRAVILNIK

VLOGA ZA DODELITEV STATUSA

 

Dostopnost